• მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის გაძლიერება (ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, ჭავჭავაძის გამზირი 34
  • ვებგვერდის მისამართი / www.coe.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 291–38–70/71/72/73
  • ფაქსი / (+995 32) 291 38 74
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამით ევროპის საბჭო მიზნად ისახავს სისხლის სამართლის საქმეების განხილვის პროცედურული გარანტიების გაუმჯობესებას და მოსამართლეთა თვითმმართველობის გაძლიერებას

 • მედიის განვითარების პროგრამა ( EPF) 
  • მისამართი / თბილისი 0170. ჭავჭავაძის გამზირი 29-33
  • ვებგვერდის მისამართი / www.epfound.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
  • ფაქსი / (+995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
 • მედიის მხარდაჭერის პროგრამა (OSGF) 
  • მისამართი / თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
  • ვებგვერდის მისამართი / www.osgf.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–04–63
  • ფაქსი / (+995 32) 229–10–52
  • ელ-ფოსტა / [email protected]; [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / მედიაპროგრამა კვლავ უპასუხებს ისეთ მნიშვნელოვან გამოწვევებს, როგორიცაა მედია მფლობელობის გამჭვირვალობა, სარედაქციო დამოუკიდებლობა, პროფესიული განვითარება და ფინანსური მდგრადობა. ის თავის საქმიანობას წარმართავს წინა წლების მიღწევებსა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით და შეინარჩუნებს ორ პრიორიტეტულ მიმართულებას - ხარისხიანი პროდუქციის შექმნასა და მედია ადვოკატირებას. ამავე დროს პროგრამა განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს მედიის სიცოცხლისუნარიანობას, ჟურნალისტურ განათლებასა და ახალგაზრდების ჩართვას აქტიურ ჟურნალისტიკაში.
 • მედიის საგანმანათლებლო გაცვლითი პროგრამა (ICFJ) 
  • ვებგვერდის მისამართი / http://www.icfj.org/our-work/media-educational-exchange-program-georgian-journalists
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / მედია გაცვლითი სასწავლო პროგრამის მიზანია დაეხმაროს ქართველ მედია მენეჯერებს პროფესიული ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესებაში. ისინი ამერიკის მედია ორგანიზაციებში სასწავლო ტურების და სტაჟირების გავლით უკეთ გაეცნობიან თავისუფალი მედიის უფლებებს და პასუხისმგებლობებს. პროგრამის მონაწილეები შეისწავლიან ამერიკული მედიის სამუშაო და ბიზნეს პრაქტიკას, თანამდეროვე მედიის ტენდენციებს, ჟურნალისტიკის სტანდარტებს, ასევე, მედია ინსტიტუტების და მედიის მხარდამჭერი მექანიზმების სპეციფიკას აშშ-ში.
 • მიგრაციის მართვის პოტენციალის განვითარების პროგრამა (IOM) 
  • მისამართი / 0179 თბილისი, გოგებაშვილის ქ. 41
  • ვებგვერდის მისამართი / www.iom.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225-22-16, (+995 32) 229-38-94, (+995 32) 225-04-42
  • ფაქსი / (+995 32) 225-22-17
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მუშაობს შემდეგ თემატიკაზე: მიგრაცია და განვითარება; მიგრაციის ხელშეწყობა; მიგრაციის რეგულირება იძულებითი მიგრაცია.
 • მმართველობა და დემოკრატია (GIZ) 
  • მისამართი / ელენე ახვლედიანის ხევიი 3 0103 თბილისი
  • ვებგვერდის მისამართი / www.giz.de/en/html/index.html
  • ტელეფონი / (+995 32) 220–18–36
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / საჯარო ფინანსები და მენეჯმენტი, ადგილობრივი თვითმართველობა, სამართლებრივი გარემო და სასამართლო რეფორმა
 • მომავალ ლიდერთა გაცვლითი (FLEX) პროგრამა (American Councils)  
  • მისამართი / თბილისი 0179, ჭავჭავაძის 27/29
  • ვებგვერდის მისამართი / www.americancouncils.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 229–21–06; (+995 32) 291-32-52
  • ფაქსი / (+995 32) 291-32-72
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX) არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის 10 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთათვის განკუთვნილი გაცვლითი პროგრამა, რომელიც სრულად ფინანსდება აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. FLEX პროგრამის უპირველესი მიზანია, ამ ორი ქვეყნის ახალგაზრდებს შორის გააღრმავოს ურთიერთგაგება, რაც საშულებას აძლევს ახალგაზრდებს დააკვირდნენ და გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეისწავლონ აშშ–ს მთავრობის სისტემა, ამერიკული ცხოვრების სტილი, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და ა.შ.
 • მოსახლეობა და განვითარება (გაეროს მოსახლეობის ფონდი) 
  • მისამართი / თბილისი, ერისთავის ქ. 9
  • ვებგვერდის მისამართი / www.georgiaunfpa.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–11–26
  • ფაქსი / (+995 32) 225–02–71
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზნებია: 2015 წლისათვის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სამსახური ყველასათვის ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს; უზრუნველყოფილი იქნას საყოველთაო დაწყებითი განათლება და მოისპოს უთანასწორობა სქესთა შორის განათლების სფეროში 2015 წლამდე;  შემცირდეს დედათა სიკვდილიანობა 75 პროცენტამდე, 2015 წლისათვის; შემცირდეს ახალშობილთა სიკვდილიანობა; გაიზარდოს სიცოცხლის ხანგრძლივობა; დაიკლოს შიდსის გავრცელების ტემპებმა.
 • მსოფლიო ბანკის მცირე გრანტების პროგრამა  
  • მისამართი / თბილისი, ზანდუკელის ქუჩა 16
  • ვებგვერდის მისამართი / go.worldbank.org/8IPFRCWRS0
  • ტელეფონი / (995 32) 2 91-30-96
  • ფაქსი / 995 32) 291-74-38
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • მცირე და საშუალო ბიზნესის გრანტები (დანიის ლტოლვილთა საბჭო) 
  • მისამართი / თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 88
  • ვებგვერდის მისამართი / www.drc.dk
  • ტელეფონი / (+995 32) 223–24-37
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის ფარგლებში გაიცემა გრანტები მცირე და საშუალო ბიზნესზეპროგრამის ფარგლებში გაიცემა გრანტები მცირე და საშუალო ბიზნესზე
 • ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს სოციალური გარდაქმნის პროგრამა (Matra)  
  • მისამართი / თბილისი 0103, თელავის ქ, 20
  • ვებგვერდის მისამართი / http://georgia.nlembassy.org/services/matra
  • ტელეფონი / (+995 32) 227–62–00
  • ფაქსი / (+995 32) 227–62–32
  • ელ-ფოსტა / [email protected]; [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს სახელმწიფოს პლურალისტულ, კანონის უზენაესობაზე დაფუძნებულ დემოკრატიულ საზოგადოებად ტრანსფორმაციას. შესაბამისად იგი ხელს უწყობს იმგვარ საქმიანობებს რომლებიც თავის მხრივ ახალისებს სახელმწიფოს, მისი ინსტიტუტების ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეფორმირებას და მათ შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას.
 • პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამა (NIMD)  
  • მისამართი / თბილისი, ზანდუკელის ქ. 5
  • ვებგვერდის მისამართი / www.nimd.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 298–24–56
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / NIMD-ის პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამა, მიზნად ისახავს პარტნიორი პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერას სტრატეგიული დაგეგმარების კუთხით. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს პარტიების ორგანიზაციული ქმედითუნარიანობის, ინსტიტუციონალიზაციისა და შიდა დემოკრატიის გაძლიერებას
 • პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგრანტო პროგრამა (Polish aid) 
 • პროფესიული განათლების პროგრამა (ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველო) 
  • მისამართი / თბილისი 0105, კოსტავას 5
  • ვებგვერდის მისამართი / www.mcageorgia.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 242–85–28
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /  ადგილობრივი ეკონომიკისათვის შესაბამისი, შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე დაფუძნებული პროფესიული განათლების მიწოდების უზრუნველყოფა.  პროექტის განსახორციელებლად მოხდება 16 მილიონი აშშ დოლარის გამოყოფა.
 • პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა (American Councils) 
  • მისამართი / თბილისი 0179, ჭავჭავაძის 27/29
  • ვებგვერდის მისამართი / www.americancouncils.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 229–21–06; (+995 32) 291-32-52
  • ფაქსი / (+995 32) 291-32-72
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია მონაწილეებმა გაიღრმავონ ცოდნა ამერიკის საკანონდებლო პროცესებზე, გააცნობიერონ საზოგადოების როლის და მოქალაქეთა პოლიტიკაში ჩართულობის მნიშვნელობა, დამყარდეს თანამშრომლური ურთიერთობა ამერიკულსა და უცხოურ ორგანიზაციებს შორის, ერთობლივი ძალებით შემუშავდეს საერთო პრობლემის პრაქტიკული გადაწყვეტა.
 • რეგიონული განვითარება და სოფლის მეურნეობა (EU) 
  • მისამართი / თბილისი 0102, ნინო ჩხეიძის ქ. 38
  • ვებგვერდის მისამართი / www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
  • ტელეფონი / (+995 32) 294–37–63. (+995 32) 294–37–69
  • ფაქსი / (+995 32) 294–37–68
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /

 
 
Close
 
 • მოგწონთ თუ არა საიტი?
 • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
 • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა [email protected]