• რეპროდუქციული ჯანმრთელობა (გაეროს მოსახლეობის ფონდი ) 
  • მისამართი / თბილისი, ერისთავის ქ. 9
  • ვებგვერდის მისამართი / www.georgiaunfpa.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 225–11–26
  • ფაქსი / (+995 32) 225–02–71
  • პროგრამის მიმოხილვა / სანდო ინფორმაციის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა, ყველასათვის მისაღები და უსაფრთხო კონტრაცეპციის მთელი რიგი, კლიენტზე ორიენტირებული კონსულტირება. მშობიარობამდელი გინეკოლოგიური დახმარების ხარისხის გაუმჯობესება ყველა ფეხმძიმე ქალისათვის. სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების, მათ შორის შიდსის პროფილაქტიკა და მკურნალობა. ინვესტიციები რეპროდუქციულ ჯანდაცვაში, ცხოვრების პირობების შენარჩუნება და გაუმჯობესება. შიდსის შემდგომი გავრცელების აღკვეთა, ღონისძიებები გენდერული თანასწორობის მისაღწევად.
 • საარჩევნო პროგრამა (NDI) 
  • მისამართი / თბილისი 0105, თაბუკაშვილის ქ.3
  • ვებგვერდის მისამართი / ww.ndi.org
  • ტელეფონი / (+995 32) 293-58-30, (+995 32) 293–44–71
  • ფაქსი / (+995 32) 299-74-76
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია შეაფასოს არსებული პოლიტიკური გარემო და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ხელი შეუწყოს საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწას.
 • საარჩევნო პროცესის მონიტორინგის, მოქალაქეთა ინფორმირებისა და პოლიტიკურ პარტიათა უნარების განვითარების პროგრამა (სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმირებისა და სწავლების ცენტრი} 
  • მისამართი / თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13კმ
  • ვებგვერდის მისამართი / www.electionreforms.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 261-21-11
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / ცენტრის პროგრამის მიზნებია კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების, საარჩევნო პროცესისადმი ამომრჩეველთა ნდობის ამაღლებისა და მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარების ხელშეწყობას.
 • საარჩევნო სისტემების ნდობის ამაღლების პროგრამა (IFES)  
  • მისამართი / თბილისი 0108, ნიკო ნიკოლაძის7
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ifes.org/countries/Georgia.aspx
  • ტელეფონი / (+995 32) 299–93–09
  • ფაქსი / (+995 32) 299–93–09
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამა ითვალისწინებს  შესაძლებლობათა გაუმჯობესებასა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან (ცესკო) მჭიდრო თანამშრომლობით, ასევე საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების და მედიის საშუალებებისთვის ტექნიკური დახმარების საშუალებით; 
 • საგანგებო რეაგირების პროგრამა (CARE International in the Caucasu) 
  • მისამართი / თბილისი 0162, ჭავჭავაძის გამზ. 49 ბ
  • ვებგვერდის მისამართი / www.care-caucasus.org.ge/ge/index.php
  • ტელეფონი / (+995 32) 229-13-78, (+995 32) 229-19-41, (+995 32) 229-15-31
  • ფაქსი / (+995 32) 229-43-07
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პროგრამა (გაეროს ლტოლვილთა უმღლესი კომისარიატი) 
  • მისამართი / თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 2ა
  • ვებგვერდის მისამართი / www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d2e6
  • ტელეფონი / (+995 32) 238–62–02
  • ფაქსი / (+995 32) 238–54–22
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი მიზნად ისახავს გაზარდოს მისი უნარი საგანგებო სიტუაციების მართვაში
 • საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა (AIESEC) 
  • მისამართი / თბილისი,ნუცუბიძის პლატო, 1 მ/რ, ბედიას ქ.
  • ვებგვერდის მისამართი / www.aiesec.ge
  • ტელეფონი / (+995 32) 233-38-44
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • საზაფხულო კურსი გერმანიაში (DAAD) 
  • მისამართი / თბილისი 0108, ზანდუკელის ქ. 16
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ic.daad.de/tbilissi/
  • ტელეფონი / (+ 995 32) 292–09–26
  • ფაქსი / (+ 995 32) 292–09–26
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • საზოგადოებრივი ჩართულობისა და თანამშრომლობის პროგრამა სამართლებრივი განათლებისთვის (PH International - საქართველო) 
  • მისამართი / თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. # 17 ბ, სადარბაზო # 1, ბინა # 1
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ph-int.org/ge-calls/page/137/
  • ტელეფონი / (+995-32) 223–33–38; (+995-32) 299-00-49
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია სამთავრობო სტრუქტურების, თემების, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და საერთაშორისო საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევის მეშვეობით ხელი შეუწყოს მოზარდთა შორის დანაშაულის პრევენციის მიზნით აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპების დანერგვა-გაძლიერებას და საზოგადოების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას.
 • სამართალის, თავისუფლების და უსაფრთხოების პროგრამა (EU) 
  • მისამართი / თბილისი 0102. ნინო ჩხეიძის ქ.38
  • ვებგვერდის მისამართი / www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
  • ტელეფონი / (+995 32) 294–37–63. (+995 32) 294–37–69
  • ფაქსი / (+995 32) 294–37–68
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაძლიერება სისხლის სამართლის რეფორმების მონიტორინგის პროცესში
 • სამართლის და იუსტიციის მხარდაჭერა საქართველოში (giz) 
  • მისამართი / თბილისი, გორგასლის 24
  • ვებგვერდის მისამართი / www.giz.de/en/html/index.html
  • ტელეფონი / (+995 32) 220–18–21
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა /
 • სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა – ACETT (PH International - საქართველო) 
  • მისამართი / თბილისი 0108, ნ. ნიკოლაძის 5, 1 სადარბაზო, 1 სართული
  • ვებგვერდის მისამართი / www.civics.ge
  • ტელეფონი / (+995-32) 299-91-81; (+995-32) 299-00-49
  • ფაქსი / (+995-32) 299-91-81; (+995-32) 299-00-49
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია სკოლებში გააუმჯობესოს სამოქალაქო განათლების ხარისხი,რომელიც იქონიებს პოზიტიურ გავლენას ახალგაზრდათა ქცევებზე (და მათი მაგალითით უფრო ფართო საზოგადოებაზე), როგორც საქართველოს დემოკრატიული საზოგადოების აქტიურ ნაწილზე.პროგრამა მოიცავს ისეთ მიმართულებებს, როგორიცაა კურიკულუმის შემუშავება, მასწავლებელთა ტრენინგი, სტუფენტების სამოქალაქო აქტივობის წახალისება და სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობის აღქმის გაზრდა. 
 • სამოქალაქო განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (NDI) 
  • მისამართი / თბილისი 0105, თაბუკაშვილის ქ.3
  • ვებგვერდის მისამართი / ww.ndi.org
  • ტელეფონი / (+995 32) 293-58-30, (+995 32) 293–44–71
  • ფაქსი / (+995 32) 299-74-76
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / NDI  მხარს უჭერს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას საარჩევნო პროცესზე სადამკვირვებლო აქტივობების ტექნიკური მხარდაჭერით, მათ შორის გრძელვადიანი მონიტორინგით, საარჩევნო დღეს დაკვირვებით, ამომრჩეველთა სიების შემოწმებითა და ხმების პარალელური დათვლით. 
 • სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტი (ACCESS) EWMI 
  • მისამართი / თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ.5
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ewmi-access.org
  • ტელეფონი / (+995 32) 220 24 44
  • ფაქსი / (+995 32) 220 24 41
  • პროგრამის მიმოხილვა /
   პროგრამის მიზანია (I) მოაქლაქეების ნდობისა და ჩართულობის გაზრდა არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებში და (II) არასამთავრობო ორგანიზაციების სტაბილური განვითარების ხელშეწყობა.
 • საპარლამენტო პროგრამა (NDI) 
  • მისამართი / თბილისი 0105, თაბუკაშვილის ქ.3
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ndi.org
  • ტელეფონი / (+995 32) 293–58–30; (+995 32) 293–44–71
  • ფაქსი / (+995 32) 299–74–76
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / პროგრამის მიზანია საპარლამენტო ფრაქციების გაძლიერება, კონსტრუქციული პოლიტიკური დებატებსა და პარლამენტის ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება ვორქშოფების, ტექნიკური დახმარებისა და სტაჟირების პროგრამების საშუალებით.ს 
 • სასტიპენდიო პროგრამა (ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი)  
  • მისამართი / თბილისი 0160, ზოვრეთის ქ. 38
  • ვებგვერდის მისამართი / www.ge.boell.org
  • ტელეფონი / (+995 32) 238–04–67/68, (+995 32) 291–37–39
  • ფაქსი / (+995 32) 291–28–97
  • ელ-ფოსტა / [email protected]
  • პროგრამის მიმოხილვა / სასტიპენდიო პროგრამა გათვალისწინებულია სამეცნიერო კვლევებისათვის უშუალოდ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და მისი მიზანია ახალგაზრდა სოციალურ მეცნიერთა ხელშეწყობა ინდივიდუალური და ინტერდისციპლინარული პროექტების განხორციელებაში; სამხრეთ კავკასიაში ისტორიული და სოციალური მეცნიერებების მეთოდოლოგიური და თემატური განახლება; ახალგაზრდა მეცნიერთა რეგიონალური თანამშრომლობის მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში;მაღალკვალიფიციური ექსპერტების ქსელის შექმნა სამხრეთ კავკასიაში საზოგადოებრივი მეცნიერებების სფეროში საერთო პროექტების განსახორციელებლად.

 
 
Close
 
 • მოგწონთ თუ არა საიტი?
 • რას შეცვლიდით ან დაამატებდით საიტზე?
 • ვის წარმოადგენთ?

 

FB like button
 
თბილისი 0171 / 26 მაისის მოედანი 2 / V სართული
ტელ (995 32) 2 365 675 / ფაქსი (995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა [email protected]