en
ge

ევროკავშირის საგრანტო კონკურსი: საქართველოს შრომის ბაზრის საჭიროებებზე მორგებული უნარების განვითარების მხარდაჭერა

ევროკავშირი აცხადებს საგრანტო კონკურსს: საქართველოს შრომის ბაზრის საჭიროებებზე მორგებული უნარების განვითარების მხარდაჭერა

საგრანტო კონკურსის ზოგადი მიზანია: შრომისუნარიანობის და დასაქმების დონის გაზრდა საქართველოს შერჩეულ რეგიონებში (თბილისი, აჭარა, იმერეთი, კახეთი, ქვემო ქართლი, სამეგრელო, შიდა ქართლი, გურია და რაჭა-ლეჩხუმი).

წყარო: webgate.ec.europa.eu