მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1111 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ადამიანის უფლებები (ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში)

 • მისამართი: თბილისი 0179, ჭავჭავაძის გამზირი 34
 • ტელეფონი: (+995 32) 291–38–70/71/72/73
 • ვებგვერდი: www.coe.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია ადამიანის უფლებების დაცვა

ადამიანის უფლებების პროგრამა (OSGF)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გიორგი ბურჯანაძე
 • მისამართი: თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–04–63
 • ვებგვერდი: www.osgf.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ადამიანის უფლებების პროგრამა ძირითადად სისხლის სამართლის სფეროში ფუნდამენტური უფლებების დაცვის საკითხებზეა ორიენტირებული. ფონდი იმუშავებს ისეთ პროექტებზე, რომლებიც მიზნად ისახავს სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციასა და პროცესუალური უფლებების დაცვას, როგორც კანონმდებლობის, ისე პრაქტიკის გაუმჯობესების მხრივ. პროექტები და ინიციატივები ძირითადად დაეფუძნება სიღრმისეულ ექსპერტიზას, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებას, საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებას და ადვოკატირების ეფექტური მექანიზმების გამოყენებას.

ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამა (NED)

ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების პროგრამა (OSGF)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თინათინ ბოლქვაძე
 • მისამართი: თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–04–63
 • ვებგვერდი: www.osgf.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • დეცენტრალიზაცია დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბების, სამოქალაქო მონაწილეობისა და  ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების  ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. თვითმმართველობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში განხორციელებული არაერთი ცვლილების მიუხედავად,  იგი კვლავ საჭიროებს ისეთ ცვლილებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალური ერთეულების დამოუკიდებლობას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობასა და გამჭვირვალე ადგილობრივ ხელისუფლებას.

ადმიანის უფლებების, დემოკრატიზაციასა და სამოქალაქო საზოგადოების პროგრამა (EU)

 • მისამართი: თბილისი 0102. ნინო ჩხეიძის ქ.38
 • ტელეფონი: (+995 32) 294–37–63. (+995 32) 294–37–69
 • ვებგვერდი: www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია ადამიანის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა, ასევე დომოკრატიული მმართველობის ჩამოყალიბება და სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდა

ახალგაზრდობა და მონაწილეობა (გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა)

 • მისამართი: თბილისი 0179, ერისთავის ქუჩა 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 223-23-88, (+995 32) 225-11-30
 • ვებგვერდი: www.unicef.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზნებია: ახალგაზრდების დახმარება მათი პოტენციალის სრული რეალიზაციის მიზნით; მოზარდებისა და ახალგაზრდების, განსაკუთრებით კი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, მაქსიმალური მოცვა; მთავრობის მიერ ყველა დონეზე ახალგაზრდების აზრის გათვალისწინება.