en
ge

საია: დედების შრომითი უფლებები უნდა გაუმჯობესდეს

საია: დედების შრომითი უფლებები უნდა გაუმჯობესდეს

თბილისი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) თვლის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დედებისა და ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა უნდა შეიმუშავოს, რაც, ერთის მხრივ, გაზრდის მშობლების შრომითი უფლებებისა და სოციალური დაცვის გარანტიებს, ხოლო, მეორე მხრივ, ხელს შეუწყობს არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

„სახელმწიფოს მიერ დედების სოციალური დაცვისა და ოჯახის კეთილდღეობის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორია შრომითი ურთიერთობების იმგვარი მოწესრიგება, რომელიც გაითვალისწინებს მათ საჭიროებებს და უზრუნველყოფს სამსახურებრივ და პირად ცხოვრებას შორის ბალანსის დაცვას“.

სრულად...

წყარო: www.gyla.ge


სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

სსო მეტრი – ქვეყნის ანგარიში, 2022

სსო მეტრი – ქვეყნის ანგარიში, 2022