განვითარების ტენდენციები

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

2005