en
ge

ევროპული ტრანსსასაზღვრო გრანტები

ჟურნალისტიკის ფონდი აცხადებს საგრანტო კონკურსს პროფესიონალი ჟურნალისტებისთვის ევროპასთან დაკავშირებული საკითხების ტრანსსასაზღვრო კვლევისთვის.
წყარო: www.journalismfund.eu