en
ge

კონკურსი - ენერგეტიკული პოლიტიკების შესაბამისობა

აა(ი)პ მწვანე ალტერნატივა იწვევს კონსულტანტებს: სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ენერგეტიკული პოლიტიკების შესაბამისობა მდგრადი განვითარების მიზნებთან.

წყარო: Jobs.ge