en
ge

საგრანტო კონკურსი

ლდს იწვევს დაინტერესებულ, რეგისტრირებულ კომპანიებს სილამაზის და კოსმეტიკის სალონების ბიზნესებისთვის შესასყიდი საგრანტო ნივთების ფასთა კ(ვ)ოტირებაზე. 

წყარო: Jobs.ge