en
ge

კონკურსი ჟურნალისტიკის სტუდენტებისთვის მიგრანტებისა და მიგრაციის თემაზე

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) აცხადებს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის/მედია სკოლის სტუდენტების საკონკურსო ნამუშევრების მიღებას. 

საკონკურსო თემატიკა: საქართველოში მცხოვრებ მიგრანტთა ისტორიები (human stories), მიგრანტთა უფლებრივი მდგომარეობა და ინტეგრაციის საკითხები.

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი