en
ge

საგრანტო კონკურსი

"ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)" აცხადებს საგრანტო კონკურს პროექტის "EU4Dialogue (კომპონენტი 2): კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიასა და მოლდოვას რესპუბლიკაში" ფარგლებში. 

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი