en
ge

სტაჟირება დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამაში

„საია“ აცხადებს სტაჟირებას დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამაში.

სტაჟიორი შეირჩევა მართლმსაჯულების მიმართულებით. სტაჟირება გრძელდება 3 თვის განმავლობაში და დასრულების შემდგომ გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი.

წყარო: gyla.ge