მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1050 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

მოსახლეობა და განვითარება (გაეროს მოსახლეობის ფონდი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თამარ ხომასურიძე
 • მისამართი: თბილისი, ერისთავის ქ. 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–11–26
 • ვებგვერდი: www.georgiaunfpa.ge
 • ელ. ფოსტა:
 • პროგრამის მიზნებია: 2015 წლისათვის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სამსახური ყველასათვის ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს; უზრუნველყოფილი იქნას საყოველთაო დაწყებითი განათლება და მოისპოს უთანასწორობა სქესთა შორის განათლების სფეროში 2015 წლამდე;  შემცირდეს დედათა სიკვდილიანობა 75 პროცენტამდე, 2015 წლისათვის; შემცირდეს ახალშობილთა სიკვდილიანობა; გაიზარდოს სიცოცხლის ხანგრძლივობა; დაიკლოს შიდსის გავრცელების ტემპებმა.

მსოფლიო ბანკის მცირე გრანტების პროგრამა

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ქეთევან ლოვიძე
 • მისამართი: თბილისი, ზანდუკელის ქუჩა 16
 • ტელეფონი: (995 32) 2 91-30-96
 • ვებგვერდი: go.worldbank.org/8IPFRCWRS0
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

მცირე და საშუალო ბიზნესის გრანტები (დანიის ლტოლვილთა საბჭო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: პოლ მაკინტოში
 • მისამართი: თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 88
 • ტელეფონი: (+995 32) 223–24-37
 • ვებგვერდი: www.drc.dk
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის ფარგლებში გაიცემა გრანტები მცირე და საშუალო ბიზნესზეპროგრამის ფარგლებში გაიცემა გრანტები მცირე და საშუალო ბიზნესზე

ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს სოციალური გარდაქმნის პროგრამა (Matra)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლელა ლომია
 • მისამართი: თბილისი 0103, თელავის ქ, 20
 • ტელეფონი: (+995 32) 227–62–00
 • ვებგვერდი: http://georgia.nlembassy.org/services/matra
 • ელ. ფოსტა: [email protected]; [email protected]
 • პროგრამის ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს სახელმწიფოს პლურალისტულ, კანონის უზენაესობაზე დაფუძნებულ დემოკრატიულ საზოგადოებად ტრანსფორმაციას. შესაბამისად იგი ხელს უწყობს იმგვარ საქმიანობებს რომლებიც თავის მხრივ ახალისებს სახელმწიფოს, მისი ინსტიტუტების ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეფორმირებას და მათ შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას.

პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამა (NIMD)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: სალომე მუხარაძე
 • მისამართი: თბილისი, ზანდუკელის ქ. 5
 • ტელეფონი: (+995 32) 298–24–56
 • ვებგვერდი: www.nimd.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • NIMD-ის პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამა, მიზნად ისახავს პარტნიორი პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერას სტრატეგიული დაგეგმარების კუთხით. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს პარტიების ორგანიზაციული ქმედითუნარიანობის, ინსტიტუციონალიზაციისა და შიდა დემოკრატიის გაძლიერებას

პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგრანტო პროგრამა (Polish aid)

პროფესიული განათლების პროგრამა (ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაგდა მაღრაძე
 • მისამართი: თბილისი 0105, კოსტავას 5
 • ტელეფონი: (+995 32) 242–85–28
 • ვებგვერდი: www.mcageorgia.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 •  ადგილობრივი ეკონომიკისათვის შესაბამისი, შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე დაფუძნებული პროფესიული განათლების მიწოდების უზრუნველყოფა.  პროექტის განსახორციელებლად მოხდება 16 მილიონი აშშ დოლარის გამოყოფა.

პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა (American Councils)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თამარ პაპავა
 • მისამართი: თბილისი 0179, ჭავჭავაძის 27/29
 • ტელეფონი: (+995 32) 229–21–06; (+995 32) 291-32-52
 • ვებგვერდი: www.americancouncils.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია მონაწილეებმა გაიღრმავონ ცოდნა ამერიკის საკანონდებლო პროცესებზე, გააცნობიერონ საზოგადოების როლის და მოქალაქეთა პოლიტიკაში ჩართულობის მნიშვნელობა, დამყარდეს თანამშრომლური ურთიერთობა ამერიკულსა და უცხოურ ორგანიზაციებს შორის, ერთობლივი ძალებით შემუშავდეს საერთო პრობლემის პრაქტიკული გადაწყვეტა.

რეგიონული განვითარება და სოფლის მეურნეობა (EU)

რეპროდუქციული ჯანმრთელობა (გაეროს მოსახლეობის ფონდი )

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თამარ ხომასურიძე
 • მისამართი: თბილისი, ერისთავის ქ. 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–11–26
 • ვებგვერდი: www.georgiaunfpa.ge
 • ელ. ფოსტა:
 • სანდო ინფორმაციის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა, ყველასათვის მისაღები და უსაფრთხო კონტრაცეპციის მთელი რიგი, კლიენტზე ორიენტირებული კონსულტირება. მშობიარობამდელი გინეკოლოგიური დახმარების ხარისხის გაუმჯობესება ყველა ფეხმძიმე ქალისათვის. სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების, მათ შორის შიდსის პროფილაქტიკა და მკურნალობა. ინვესტიციები რეპროდუქციულ ჯანდაცვაში, ცხოვრების პირობების შენარჩუნება და გაუმჯობესება. შიდსის შემდგომი გავრცელების აღკვეთა, ღონისძიებები გენდერული თანასწორობის მისაღწევად.

საარჩევნო პროგრამა (NDI)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაკა მეშველიანი
 • მისამართი: თბილისი 0105, თაბუკაშვილის ქ.3
 • ტელეფონი: (+995 32) 293-58-30, (+995 32) 293–44–71
 • ვებგვერდი: ww.ndi.org
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია შეაფასოს არსებული პოლიტიკური გარემო და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ხელი შეუწყოს საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწას.

საარჩევნო პროცესის მონიტორინგის, მოქალაქეთა ინფორმირებისა და პოლიტიკურ პარტიათა უნარების განვითარების პროგრამა (სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმირებისა და სწავლების ცენტრი}